گزارش برنامه

صعود خط الراس شیرباد به بینالود (جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳)
11 تیر

صعود خط الراس شیرباد به بینالود (جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳)

صعود خط الراس شیرباد به بینالود (جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳)

[…]

پیمایش دره ابدال آباد (جمعه ۱ تیرماه ۱۴۰۳)
11 تیر

پیمایش دره ابدال آباد (جمعه ۱ تیرماه ۱۴۰۳)

پیمایش دره ابدال آباد (۱ تیرماه ۱۴۰۳)

[…]

صعود قله فلسکه (جمعه ۱ تیرماه ۱۴۰۳)
11 تیر

صعود قله فلسکه (جمعه ۱ تیرماه ۱۴۰۳)

صعود قله فلسکه (جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳)

[…]

پیمایش دره ازغد (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)
11 تیر

پیمایش دره ازغد (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)

پیمایش دره ازغد (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)

[…]

صعود قله قوچگر  (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)
11 تیر

صعود قله قوچگر (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)

صعود قله قوچگر (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)

[…]

قله تفتان (18 الی 22 بهمن 1402)
2 اسفند

قله تفتان (18 الی 22 بهمن 1402)

قله تفتان (18 الی 22 بهمن 1402)

[…]

قله سوسن (جمعه 6 بهمن 1402)
29 بهمن

قله سوسن (جمعه 6 بهمن 1402)

قله سوسن (جمعه 6 بهمن 1402)

[…]

آبشارهای اخلمد (جمعه 15 دی ماه 1402)
25 دی

آبشارهای اخلمد (جمعه 15 دی ماه 1402)

آبشارهای اخلمد (جمعه 15 دی ماه 1402)

[…]

قله رونج (جمعه 10 آذر 1402)
7 دی

قله رونج (جمعه 10 آذر 1402)

قله رونج (جمعه 10 آذر 1402)

[…]

قله چمن 1 و 2 و 3 (جمعه 1 دی ماه 1402)
7 دی

قله چمن 1 و 2 و 3 (جمعه 1 دی ماه 1402)

قله چمن 1 و 2 و 3 (جمعه 1 دی ماه 1402)

[…]

صعود قله شیرباد آمادگی قله هزار (جمعه 17 آذرماه 1402)
25 آذر

صعود قله شیرباد آمادگی قله هزار (جمعه 17 آذرماه 1402)

صعود قله شیرباد آمادگی قله هزار (جمعه 17 آذرماه 1402)

[…]

صعود قله اوشک (جمعه 17 آذر 1402)
28 آذر

صعود قله اوشک (جمعه 17 آذر 1402)

صعود قله اوشک (جمعه 17 آذر 1402)

[…]

پیمایش تنگل مراغه (جمعه 10 آذرماه 1402)
21 آذر

پیمایش تنگل مراغه (جمعه 10 آذرماه 1402)

پیمایش تنگل مراغه (جمعه 10 آذر 1402)

[…]

قله باباسبز (جمعه 3 آذرماه 1402)
9 آذر

قله باباسبز (جمعه 3 آذرماه 1402)

قله باباسبز(جمعه 3 آذرماه 1402)

[…]

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذرماه 1402)
4 آذر

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذرماه 1402)

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذر 1402)

[…]

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)
4 آذر

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)

[…]

صعود قله سرآخور (بلوران) (جمعه 26 آبان 1402)
29 آبان

صعود قله سرآخور (بلوران) (جمعه 26 آبان 1402)

صعود قله سرآخور (بلوران) (جمعه 26 آبان 1402)

[…]

صعود قله کماس (پنج شنبه 18 الی جمعه 19 آبان 1402)
23 آبان

صعود قله کماس (پنج شنبه 18 الی جمعه 19 آبان 1402)

صعود قله کماس (پنج شنبه 18 الی جمعه 19 آبان 1402)

[…]

پیمایش دره و آبشار کنگ (جمعه 12 آبان 1402)
23 آبان

پیمایش دره و آبشار کنگ (جمعه 12 آبان 1402)

پیمایش دره و آبشار کنگ (جمعه 12 آبان 1402)

[…]

صعود قله کیسمار (جمعه 12 آبان 1402)
18 آبان

صعود قله کیسمار (جمعه 12 آبان 1402)

صعود قله کیسمار (جمعه 12 آبان 1402)

[…]

پیمایش دره استاد (5 آبان 1402)
16 آبان

پیمایش دره استاد (5 آبان 1402)

پیمایش دره استاد (جمعه 5 آبان 1402)

[…]

صعود قله بینالود (جمعه 5 آبان 1402)
9 آبان

صعود قله بینالود (جمعه 5 آبان 1402)

صعود قله بینالود (جمعه 5 آبان 1402)

[…]

پیمایش دره جنگ (جمعه 28 مهر 1402)
1 آبان

پیمایش دره جنگ (جمعه 28 مهر 1402)

پیمایش دره جنگ (جمعه 28 مهر 1402)

[…]

صعود قله یامان داغی (پنج شنبه 27 الی جمعه 28 مهر 1402)
29 مهر

صعود قله یامان داغی (پنج شنبه 27 الی جمعه 28 مهر 1402)

صعود قله یامان داغی (پنج شنبه 27 الی جمعه 28 مهر1402)

[…]

پیمایش دره کشوه (جمعه 21 مهرماه 1402)
29 مهر

پیمایش دره کشوه (جمعه 21 مهرماه 1402)

پیمایش دره کشوه (جمعه 21 مهرماه 1402)

[…]

پیمایش دره مارشک  (جمعه 14 مهر 1402)
20 مهر

پیمایش دره مارشک (جمعه 14 مهر 1402)

پیمایش دره مارشک ( جمعه 14 مهرماه 1402,)

[…]

پیمایش دره و آبشار خرو (جمعه 7 مهرماه 1402)
15 مهر

پیمایش دره و آبشار خرو (جمعه 7 مهرماه 1402)

پیمایش دره و آبشار خرو (جمعه 7 مهرماه 1402)

[…]

قله قوچگر جمعه 7 مهر 1402
8 مهر

قله قوچگر جمعه 7 مهر 1402

قله قوچگر جمعه 7 مهر 1402

[…]

علی بلاغ به قله تیوان جمعه 31 شهریور 1402
8 مهر

علی بلاغ به قله تیوان جمعه 31 شهریور 1402

علی بلاغ به قله تیوان جمعه 31 شهریور 1402

[…]

خط الراس قلل مرتفع نیشابور (سرعس ،گریوه ،کمر زرد)  10شهریور 1402
18 شهریور

خط الراس قلل مرتفع نیشابور (سرعس ،گریوه ،کمر زرد) 10شهریور 1402

خط الراس قلل مرتفع نیشابور (سرعس ،گریوه ،کمر زرد) 10شهریور1402

[…]

پیمایش دره و آبشار بابا رمضان 10 شهریورماه 1402
13 شهریور

پیمایش دره و آبشار بابا رمضان 10 شهریورماه 1402

پیمایش دره و آبشار بابا رمضان 10 شهریورماه 1402

[…]

پیمایش دره و آبشار امرودک 27 مردادماه 1402
13 شهریور

پیمایش دره و آبشار امرودک 27 مردادماه 1402

پیمایش دره و آبشار امرودک 27 مرداد ماه 1402

[…]

پیمایش دره دهبار 3 شهریورماه 1402
12 شهریور

پیمایش دره دهبار 3 شهریورماه 1402

پیمایش دره دهبار 3 شهریورماه 1402

[…]

صعود قله شیرباد آمادگی قله سبلان 20 مرداد 1402
12 شهریور

صعود قله شیرباد آمادگی قله سبلان 20 مرداد 1402

صعود قله شیرباد آمادگی قله سبلان 20 مرداد ماه 1402

[…]

پیمایش دره شمخال 2 الی 3 شهریور ماه 1402
12 شهریور

پیمایش دره شمخال 2 الی 3 شهریور ماه 1402

پیمایش دره شمخال 2 الی 3 شهریورماه 1402

[…]

پیمایش غار مغان 20 مردادماه 1402
12 شهریور

پیمایش غار مغان 20 مردادماه 1402

پیمایش غار مغان 20 مردادماه 1402

[…]

پیمایش دره هفت غار نیشابور 13 مردادماه 1402
12 شهریور

پیمایش دره هفت غار نیشابور 13 مردادماه 1402

پیمایش دره هفت غار نیشابور 13مردادماه 1402

 

[…]

صعود قله فلسکه 26 اسفند 1401 (آخرین جمعه سال 1401)
28 اسفند

صعود قله فلسکه 26 اسفند 1401 (آخرین جمعه سال 1401)

صعود قله فلسکه 26 اسفند 1401 (آخرین جمعه سال 1401)

[…]

گزارش برنامه صعود قله بینالود تاریخ 12 اسفند 1401
14 اسفند

گزارش برنامه صعود قله بینالود تاریخ 12 اسفند 1401

گزارش برنامه صعود قله بینالود تاریخ 12 اسفند 1401

[…]

گزارش برنامه صعود قله قوچگر - تاریخ 5 اسفند 1401
8 اسفند

گزارش برنامه صعود قله قوچگر - تاریخ 5 اسفند 1401

گزارش برنامه صعود قله قوچگر - تاریخ 5 اسفند 1401

[…]

گزارش برنامه صعود قله شیرکوه یزد - تاریخ 19 الی 22 بهمن 1401
8 اسفند

گزارش برنامه صعود قله شیرکوه یزد - تاریخ 19 الی 22 بهمن 1401

گزارش برنامه صعود قله شیرکوه یزد - تاریخ 19 الی 22 بهمن 1401

[…]

گزارش برنامه صعود قله توچال - تاریخ 13 الی 15 بهمن 1401
25 بهمن

گزارش برنامه صعود قله توچال - تاریخ 13 الی 15 بهمن 1401

گزارش برنامه صعود قله توچال - تاریخ 13 الی 15 بهمن 1401

[…]

گزارش برنامه صعود قله فلسکه - 9 اردیبهشت 1401
22 بهمن

گزارش برنامه صعود قله فلسکه - 9 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه صعود قله فلسکه - 9 اردیبهشت 1401

[…]

گزارش برنامه دره جُنگ - 23 اردیبهشت 1401
22 بهمن

گزارش برنامه دره جُنگ - 23 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه دره جُنگ - 23 اردیبهشت 1401

[…]

گزارش برنامه امام باد به تیوان - 30 اردیبهشت 1401
22 بهمن

گزارش برنامه امام باد به تیوان - 30 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه امام باد به تیوان - 30 اردیبهشت 1401

[…]

صعود قله مودت - 18 شهریور 1401
21 شهریور

صعود قله مودت - 18 شهریور 1401

صعود قله مودت - 18 شهریور 1401 

[…]

گزارش برنامه صعود دماوند - جبهه جنوبی - 3 شهریور 1401
21 شهریور

گزارش برنامه صعود دماوند - جبهه جنوبی - 3 شهریور 1401

گزارش برنامه صعود دماوند - جبهه جنوبی - 3 شهریور 1401

[…]

گزارش برنامه آبشار شش آب - تاریخ 1 الی 3 اردیبهشت 1401
25 خرداد

گزارش برنامه آبشار شش آب - تاریخ 1 الی 3 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه آبشار شش آب تاریخ 1 الی 3 اردیبهشت 1401

[…]

گزارش برنامه باجگیران به شیروان تاریخ 11 الی 13 اردیبهشت 1401
24 اردیبهشت

گزارش برنامه باجگیران به شیروان تاریخ 11 الی 13 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه باجگیران به شیروان

تاریخ اجرا: 11 الی 13 اردیبهشت

[…]

گزارش برنامه آبشار درکش (ویژه تعطیلات عید فطر) 12 و 13 اردیبهشت 1401
24 اردیبهشت

گزارش برنامه آبشار درکش (ویژه تعطیلات عید فطر) 12 و 13 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه آبشار درکش (ویژه تعطیلات عید فطر)

[…]

مناطق گردشگری میانکاله
3 اردیبهشت

مناطق گردشگری میانکاله

گزارش برنامه مناطق گردشگری میانکاله

[…]

گزارش برنامه قله سرآخور 13 اسفند 1400
8 فروردین

گزارش برنامه قله سرآخور 13 اسفند 1400

گزارش برنامه قله سرآخور 13 اسفند 1400

[…]

گزارش برنامه قله قطاراولنگ 20 اسفند 1400
8 فروردین

گزارش برنامه قله قطاراولنگ 20 اسفند 1400

گزارش برنامه قطار اولنگ 20 اسفند 1400

[…]

گزارش برنامه قله شیرباد 29 بهمن 1400
18 اسفند

گزارش برنامه قله شیرباد 29 بهمن 1400

گزارش برنامه قله شیرباد 29 بهمن 1400

[…]

گزارش برنامه قله بیدستان 6 اسفند 1400
18 اسفند

گزارش برنامه قله بیدستان 6 اسفند 1400

گزارش برنامه قله بیدستان 6 اسفند 1400

[…]

گزارش برنامه بازدید از آبشار بوژان
22 بهمن

گزارش برنامه بازدید از آبشار بوژان

گزارش برنامه بازدید از آبشار بوژان

[…]

گزارش برنامه صعود قله بزد
15 بهمن

گزارش برنامه صعود قله بزد

گزارش برنامه صعود قله بزد

[…]

گزارش برنامه صعود قله اوشک
22 بهمن

گزارش برنامه صعود قله اوشک

گزارش برنامه صعود قله اوشک  22 بهمن 1400

[…]

گزارش برنامه قله بردو
19 بهمن

گزارش برنامه قله بردو

گزارش برنامه قله بردو

[…]

گزارش برنامه قله سوسن
16 بهمن

گزارش برنامه قله سوسن

گزارش برنامه قله سوسن

[…]

گزارش برنامه صعود قله قوچگر
12 بهمن

گزارش برنامه صعود قله قوچگر

گزارش برنامه صعود قله قوچگر

[…]

گزارش برنامه پیمایش دره ازغد
20 دی

گزارش برنامه پیمایش دره ازغد

گزارش برنامه پیمایش دره ازغد

[…]

گزارش برنامه صعود قله توچال
20 دی

گزارش برنامه صعود قله توچال

گزارش برنامه صعود قله توچال

[…]

گزارش برنامه صعود قله قورخود
19 دی

گزارش برنامه صعود قله قورخود

گزارش برنامه صعود قله قرخود ...

[…]

گزارش برنامه چالش نقشه خوانی و کار با GPS
19 دی

گزارش برنامه چالش نقشه خوانی و کار با GPS

چالش نقشه خوانی و استفاده از GPS  بصورت عملی ...

[…]

دریاچه بند بهره و قله چینگه گوش
19 دی

دریاچه بند بهره و قله چینگه گوش

گزارش برنامه پیمایش دریاچه و بند بهره و قله چینگه گوش

[…]

گزارش برنامه صعود قله شاهوار استان سمنان
8 دی

گزارش برنامه صعود قله شاهوار استان سمنان

گزارش برنامه صعود قله شاهوار استان سمنان

[…]

گزاش برنامه قله زشک
30 آذر

گزاش برنامه قله زشک

گزارش برنامه قله زشک اجرا شده در تاریخ 26 آذر 1400

[…]

گزارش برنامه صعود به قله چمن
9 آذر

گزارش برنامه صعود به قله چمن

در ساعت ۶ صبح از مشهد به سمت زشک حرکت کردیم و ساعت ۷:۴۵ دقیقه پای قله چمن بودیم، پس از استراحتی کوتاه و صرف صبحانه به سمت قله حرکت کردیم. مسیر به میزان کمی از برف پوشیده بود و سرمای زمستان حس میشد...

[…]