دوره برگزار شده جستجو در کوهستان - 14 و 15 مرداد 1402

تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 مهر 1402 ساعت 07:47  
بخش: -

تصاویر دوره برگزار شده
مبانی جستجو در کوهستان

مدرس: جناب آقای عباس علینژاد
تاریخ: 14 و 15 مرداد 1402

____________
روابط عمومی باشگاه ورزشی کوهنورد